Actualidad

Participamos en el programa INNOVAPEME con nuestro PLAN DE INNOVACIÓN

11/12/2017

BAHIA SOFTWARE acaba de poner en marcha su Plan de Innovación de cara a la anualidad 2018. Este plan está subvencionado por la AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN (GAIN) con cargo al fondo FEDER Galicia 2014-2020 de la Unión Europea.


Obxectivo Temático: 01. Promover a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación.
 
 

Prioridade de Investimento: 1.2. O fomento do investimento empresarial en I+i, o desenvolvemento de vínculos e sinerxias entre as empresas, os centros de investigación e desenvolvemento e o sector do ensino superior, en particular mediante o fomento do investimento no desenvolvemento de produtos e servizos, a transferencia de tecnoloxía, a innovación social, a innovación ecolóxica, as aplicacións de servizo público, o estímulo da demanda, a interconexión en rede, as agrupacións e a innovación aberta a través dunha especialización intelixente, e mediante o apoio á investigación tecnolóxica e aplicada, lineas piloto, accións de validación precoz dos produtos, capacidades de fabricación avanzada e primeira produción, en particular, en tecnoloxías facilitadoras esenciais e difusión de tecnoloxías polivalentes.

Obxectivo Específico: 1.2.1. Impulso e promoción de actividades de I+i lideradas por empresas, apoio á creación e consolidación de empresas innovadoras e apoio á compra pública innovadora.

Actuación CPSO: 1.2.1.2. Desenvolvemento de medidas de fomento da capacidade de absorción das empresas de coñecementos orientados ao desenvolvemento de novos produtos ou á mellora de productos existentes, propiciándolles acceso a activos e recursos tanxibles e intanxibles.

Campo de intervención: 64. Procesos de investigación e innovación nas peme.

Liña de actuación: 11. Fomento da capacidade de absorción das empresas de coñecementos orientados ao desenvolvemento de novos ou mellora de produtos existentes propiciándolles acceso a activos tanxibles e intanxibles.

 

Dentro de este Plan de Innovación, que se inicia en Octubre de 2017 y finalizará en Noviembre de 2018, se contemplan las siguientes actuaciones:

1.1 Estudio de mercado de los productos de la I+D+i

1.2 Asesoramiento para la aplicación de las deducciones fiscales

1.3 Certificaciones de los proyectos de I+D+i Norma UNE 166001

1.4 Consultoría para la obtención del Marcado CE

1.5 Certificación y homologación de 3 productos innovadores

1.6 Redefinición de las estrategias de comercialización

2.1 Fortalecimiento de la estructura organizativa y de procesos de gestión de la I+D+i

2.2 Asesoramiento y consultoría científico-tecnológica

2.3 Consolidación de la estructura de investigación e innovación mediante la contratación de personal especializado

2.4 Ampliación de la capacidad tecnológica

Axuda concedida: 119.732 euros

 

Subvencionado por:

 

 

 

Apoiado por:

 

 

Cofinanciado no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020:

 

 

 

 

 volver

Contacto administracion@bahiasoftware.es

telf.:+34 981 55 5315

Rúa das Hedras 4, L-1, Ames, 15895

A Coruña - España